Waardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen Bedrijf

Published Feb 19, 21
7 min read

Bedrijf Verkopen? Wij Begeleiden U

Tips Om Uw Bedrijf Te VerkopenWaarde Bedrijf Bepalen Met Deze 14 Aspecten

Altijd doen. waardebepaling bedrijf. Dat wil zeggen, nooit weigeren. Een koper wil bij een bedrijfsovername altijd zo veel mogelijk zekerheden hebben. Geef hem die. Teken voor die twee jaar. U zult zien dat u in de praktijk die twee jaar nooit uit hoeft te zitten. Zodra de koper gesetteld is en hij het idee heeft dat hij het bedrijf begrijpt en redelijk onder controle heeft, gaat hij zich aan uw aanwezigheid storen.

Het personeel begint anders tegen u te reageren, u bent immers de baas niet meer. U begint in de weg te lopen. De ervaring leert dat u binnen een jaar verdwenen bent. aan-verkopenbedrijf.nl. Gaat u lekker golfen, of vissen. Iedereen is misbaar. Ga genieten van uw vrijheid en pak andere activiteiten op...

Door te werken met een professionele overnameadviseur die uw identiteit zo lang mogelijk geheim houdt, door zo lang mogelijk te werken met geanonimiseerde informatie, door het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door geïnteresseerde partijen, eventueel met een boete bij 'lekken' van geheime informatie, door het informatiememorandum slechts aan uiterst serieuze geïnteresseerden te sturen die uw overnameadviseur van hun oprechtheid en passendheid hebben kunnen overtuigen etc.

Bedrijf Willen Verkopen, Eerst Verkoopklaar

Dat moet u in het algemeen zo laat mogelijk in het proces doen. Verkoop creëert voor personeel (maar ook voor klanten en leveranciers) altijd onzekerheid. En onzekerheid is een voedingsbodem voor onrust. Dat wilt u niet. Dus wacht u zo lang mogelijk met het informeren van het personeel. Het geëigende moment is het moment van het ondertekenen van de intentieverklaring.

Dan kan de koper in het algemeen ook niet of moeilijk meer terug. Op zo'n moment kunt u het personeel informeren, liefst met aan uw zijde de koper, die gelijk het personeel kan toespreken en zijn plannen met het bedrijf kan toelichten. U kunt dan gezamenlijk de eerste vragen beantwoorden en onrust al in een vroeg stadium wegnemen.

Juist in het weekend kan de onrust z’n kop opsteken en bent u er niet om deze weg te nemen. Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Voor een koper is het lucht, waarvoor hij moet betalen. Die moet dus zo laag mogelijk zijn, want voor hem is het niets waard.

Wat Is Jouw Bedrijf Waard? - Waardebepaling Van Een Bedrijf

Voor hem is de goodwill dus hoog. Volgens de handboeken bedrijfseconomie is het de contante waarde van de toekomstige (over)winsten. De verkopende overnamespecialist zal de prijs van de onderneming hierop proberen te baseren (waarde bedrijf bepalen). De bank houdt tenslotte niet van goodwill. Daar zit namelijk geen enkele zekerheid in en is dus voor hen niet of slechts gedeeltelijk te financieren.

Van Management Buy-Out (MBO) is sprake als iemand van binnen de onderneming de eigenaar wil uitkopen. Vaak is dat de bedrijfsleider, die het stokje van de eigenaar overneemt. Soms ook is het een (commercieel) directeur of het complete managementteam. Van Management Buy-In (MBI) is sprake als iemand van buiten het bedrijf de onderneming overneemt.

Financiers hebben een voorkeur voor MBO boven MBI, omdat bij MBI een extra onzekerheid is dat de overnemer het bedrijf en soms zelfs de branche (nog) niet (goed) kent. MBO’s zijn erg geliefd bij investeerders. aan-verkopenbedrijf.nl. Normaliseren is het extracomptabel elimineren van abnormale of ongebruikelijke zaken in de resultatenrekening en de balans van een bedrijf om zodoende een normaal beeld van de winstgevendheid van het bedrijf te presenteren.

Als Zzp Er Je Bedrijf Verkopen? Dat Kan ZekerTypische normalisatieposten zijn de ondernemersbeloning (bij eenmanszaken en v. o.f.'s), de management fee aan de Holding (bij werkmaatschappij-B.V.'s), het pensioen van de directeur, de huur van het bedrijfspand als dat in eigendom is bij de Holding, de rente over de rekening-courant verhouding tussen Holding en werkmaatschappij en tussen de eigenaar en zijn bedrijf.

Deze posten vormen altijd onderwerp van onderhandeling tussen koper en verkoper. Due diligence betekent letterlijk 'zorgvuldigheid' en staat bij bedrijfsovernames voor het (boeken)onderzoek, waarop de koper recht heeft. Zo'n onderzoek kan veel verder gaan dan slechts het onderzoek van de administratie. Vaak omvat het onderzoek ook de contracten van de onderneming, de fiscale zaken, bodemvervuiling (grondonderzoek), intellectueel eigendomsrecht, IT-infrastructuur, gesprekken met de cruciale personeelsleden enz.

Hoe meer de koper onderzoekt, hoe minder zwaar de garanties van de verkoper hoeven te zijn. waarde bedrijf bepalen. Hoe minder de verkoper wil laten onderzoeken, hoe meer garanties de koper van hem zal eisen. Earn-out is een term bij bedrijfsovernames, die aangeeft dat de overnameprijs (gedeeltelijk) is gebaseerd op de toekomstige prestaties van de overgenomen onderneming.

Wat Is Een Bedrijf Waard? - Bekijk Nu 5 Rekenmethodes

De koper biedt dan vaak de keuze tussen een lagere contante prijs of een hogere prijs, waarvan een vast gedeelte up front en een variabel gedeelte op basis van earn-out wordt vastgesteld. Een verkoper zal dit slechts accepteren als hij zelf gedurende de earn-out periode werkzaam blijft bij de onderneming en voldoende invloed kan uitoefenen om de door hemzelf afgegeven prognoses in de komende jaren te kunnen realiseren.

Soms bundelen meerdere informal investors hun vermogens in kleinere participatiemaatschappijtjes om aldus de risico’s te spreiden en te mitigeren. Een informal investor wordt gedreven door rendement op zijn investering(en), maar wil langs deze weg ook vaak ondernemend bezig blijven. Hij is dan weliswaar niet zelf meer de ondernemer die het bedrijf leidt, maar heeft graag een adviserende en ondersteunende rol.

Hij investeert bij voorkeur in bedrijven in branches waarin hij zelf ervaring en een netwerk heeft. Stille reserves zijn waardecomponenten, die je niet op de balans van een onderneming terugvindt. Het gaat hier vaak om overwaardes in het bedrijfspand, het machinepark en de voorraden. Soms zitten die waardes ook aan de creditzijde van de balans: te hoog opgevoerde voorzieningen, zoals voor garanties en incourante voorraden.

Hoeveel Is Uw Bedrijf Waard?

Op het moment dat de stille reserves vrijkomen (bijvoorbeeld bij een activa-transactie) moet er in het algemeen belasting over worden betaald. Bij een activatransactie (ook wel activa-passiva transactie) neemt de koper geen aandelen over, maar slechts een aantal activa, waaronder vaak de machines, de voorraad, de goodwill, het personeel en het huurcontract.

Waardebepaling Van Uw Bedrijf? Een Eerste StapWaardebepaling Van Je Bedrijf Door Een Expert

De debiteuren en crediteuren blijven achter (in uw B. waardebepaling bedrijf.V.) evenals de liquide middelen. Dat wikkelt u zelf af. U houdt de aandelen van de B.V., maar de onderneming is eruit verkocht. Nadat een en ander afgewikkeld is kunt u de B.V. leegmaken en liquideren. Bij eenmanszaken en v. o.f.’s is er geen sprake van aandelen en is er altijd sprake van een activatransactie.

Waarde Bedrijf Bepalen Door Een Professioneel AdviseurWat Is Een Bedrijf Waard? - Bekijk Nu 5 Rekenmethodes

De koper zal zich tegen verrassingen willen indekken, doet daarom een due diligence onderzoek en verlangt van u een aantal garanties. Het overnamecontract is op zich eenvoudig, maar bevat vaak een volumineuze sectie “Garanties en aansprakelijkheden”. Fiscaal is er ook verschil: bij een activa-transactie moet over de goodwill en de stille reserves belasting betaald worden.

Bedrijfswaarde Is Niet Gelijk Aan Overnameprijs

Bedrijfsverkoop En BedrijfsoverdrachtAdvies Inwinnen Bij De Verkoop Van Een Bedrijf

Met deze fiscale consequenties wordt in het algemeen rekening gehouden bij de prijsonderhandelingen. Bij een vergelijkbare transactie zal de goodwill in het geval van een activa-transactie hoger zijn dan die bij een aandelentransactie. Een participatiemaatschappij (PPM) vult het gat dat ontstaat nadat banken voor financiering van een overnametransactie afhaken. Banken financieren voornamelijk op zekerheden, harde activa, en in mindere mate op toekomstige cash flows.

Een participatiemaatschappij durft dat risico wel aan. Maar tegenover een hoger risico staat een hoger rendement. aan-verkopenbedrijf.nl. Dus eist de PPM een gedeelte van de aandelen van het bedrijf om op die manier samen met de koper, aan wie zij de financiering verstrekken, voor groei en rendement te gaan. Een PPM streeft vaak naar 25 % rendement op het geïnvesteerde vermogen.

More from Makelaardij

Navigation

Home

Latest Posts

Bedrijfsruimte

Published Mar 02, 21
6 min read

Bedrijfsmakelaar De Mik

Published Mar 02, 21
5 min read

Huren Kantoorruimte

Published Feb 25, 21
6 min read